រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ

Tboungkhmum Provincial Administration
  • Home
  • Chairman of provincial council’s message

Chairman of provincial council’s message

By AdminView (559)
H.E Sek Leng, Chairman of provincial council

On behalf of the Tbong Khmum Provincial Council, I would like to extend my greetings to the people at home country and abroad who have come to spend valuable time to visit and find information on our management and activities. In this era of globalization of technology, every citizen must strengthen their abilities, knowledge, skills and qualifications to contribute to the country’s economic development. In particular, awareness of the use of social media and access to factual, up-to-date information reflecting the practical aspects of everyday life.
In order to support and implement the Phase III Rectangular Policy and ensure the deep-rooted reform of the Royal Government of Cambodia, the Provincial Administration decided to build a website to promote the dissemination of information, announcements, events and activities of the Royal Government of Cambodia. Leading on improving the efficiency of administrative and public services is to provide transparency, accountability and the right to respond promptly to the needs, challenges and requests of local people.
At the same time, I would like to call on all Provincial Residents to contact the Tboung Khmum Provincial Administrative Team via the phone number on this website 24 hours in order to get accurate and comprehensive information.
I wish all the citizens good health, longevity and success in every job.

Thank you

Popular Service
ស្នងការរដ្ឋាន ២៤/២៤ ម៉ោង07144 22666
08887 37467
នគរបាលក្រុងសួង097778 0035
នគរបាលស្រុកត្បូងឃ្មុំ097778 0044
នគរបាលស្រុកពញាក្រែក097778 0045
នគរបាលស្រុកអូររាំងឪ097778 0048
នគរបាលស្រុកក្រូចឆ្មារ097778 0043
នគរបាលស្រុកមេមត់097778 0047
នគរបាលស្រុកតំបែរ097778 0046
TBOUNG KHMUM WEATHER

ភូមិនិគមលើ ឃុំស្រឡប់ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

Email : admin@tboungkhmum.gov.kh

Phone Number : (+855)45 211 118

© 2021

All Rights Reserved by Tboung Khmum Administration

Last update : 2 years ago