រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ

Tboungkhmum Provincial Administration
  • Home
  • Provincial Leader and Structures

Provincial Leader and Structures

By AdminView (694)

Provincial Council

Provincial council led by H.E Sek Leng, chair of provincial council.

Board of governor

Tboung Khmum Province led by H.E Cheam Chansophorn, governor and subordinated by six deputy governors, administrative director, deputy administrative director, department directors, head of procurement unit, and head of one window service unit.

Six deputy governors

H.E Hak Sokmakara, deputy governor

H.E Khun Sophea, deputy governor

H.E Peang Narith, deputy governor

H.E Keng Bunna, deputy governor

H.E Cheng Bunnara, deputy governor

Her Excellency Ny Chantida, deputy governor

Administrative director

Mr. Mao Dung, administrative director

Deputy administrative director

  • Mr. Phan Kimsan
  • Mr. Veung Mony
  • Mrs. Chan Sacheata
  • Mr. Boun Sengsovitia

Director of department and unit

Mr. Pok Kittia, director of administrative department

Mr. Va Kimheng, director of planning and investment department

Mr. Prum Choukampu, director of finance department

Mr. Chem Channath, acting director of human resource department

Mr. Em Picheyratanak, director of inter-sector department

Mr. Lang Sophal, head of procurement unit

Mr. Kim Vibol, head of one window service unit

Ombadsman

Mr. Run Nareth, head of Ombadsman

Popular Service
ស្នងការរដ្ឋាន ២៤/២៤ ម៉ោង07144 22666
08887 37467
នគរបាលក្រុងសួង097778 0035
នគរបាលស្រុកត្បូងឃ្មុំ097778 0044
នគរបាលស្រុកពញាក្រែក097778 0045
នគរបាលស្រុកអូររាំងឪ097778 0048
នគរបាលស្រុកក្រូចឆ្មារ097778 0043
នគរបាលស្រុកមេមត់097778 0047
នគរបាលស្រុកតំបែរ097778 0046
TBOUNG KHMUM WEATHER

ភូមិនិគមលើ ឃុំស្រឡប់ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

Email : admin@tboungkhmum.gov.kh

Phone Number : (+855)45 211 118

© 2021

All Rights Reserved by Tboung Khmum Administration

Last update : 2 years ago