រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ

Tboungkhmum Provincial Administration
Tboung Khmum: His Excellency Dr. Cheam Chansophorn, Governor of Tboung Khmum Province, said on the occasion of leading all provincial department, Students, Businessmen and peopl...
View (763)
Khnong Krepeu resort is a Recycled Resort located in the Khnong Krepeu Lech village, Memot Commune, Memot District. Established in 2015, the resort offers a range of amenities i...
View (445)
In addition to some of the major tourism potential, Tboung Khmum province is also one of the largest rubber plantations in the Kingdom of Cambodia, located in Memot, Ponhea Krek...
View (680)
Huang Waterfall is located in Sre Veng village, Teuk Chrov commune, Tam Bae district, approximately 57 km from Tboung Khmum town, via National Road 7, into the Krek commune, Pon...
View (626)
Preah Theat Basrei temple is located in Preah Theat village, Preah Theat commune, Oreang Ov district, 43 km south of Tbong Khmum town, via National Road 11, south of Ou Reang Ov...
View (627)
Sdach Korn also known as Srei Chettha II (Khmer: ស្ដេចកន or ព្រះស្រីជេដ្ឋាទី២) or Srei Chetha Thireach Reameathiptei (Khmer: ស្រីជេដ្ឋាធិរាជរាមាធិបតី) was King of Cambodia from ...
View (838)
The story takes place in the Kingdom of Cambodia, which was the capital of Lovek, and reigned from 1578 to 1576 (from Eng Soth) through the story “Tum Teav” took pla...
View (545)
This monument is the site of a river guard built in the French colonial era and tourists can see the scenery of Kampong Cham in Kampong Cham from the other side of the Mekong, e...
View (552)
It is located at Meth Khnong, at Toul Vihear village, Chiror II commune, Tboung Khmum district, Tboung Khmum province.
View (485)
Popular Service
ស្នងការរដ្ឋាន ២៤/២៤ ម៉ោង07144 22666
08887 37467
នគរបាលក្រុងសួង097778 0035
នគរបាលស្រុកត្បូងឃ្មុំ097778 0044
នគរបាលស្រុកពញាក្រែក097778 0045
នគរបាលស្រុកអូររាំងឪ097778 0048
នគរបាលស្រុកក្រូចឆ្មារ097778 0043
នគរបាលស្រុកមេមត់097778 0047
នគរបាលស្រុកតំបែរ097778 0046
TBOUNG KHMUM WEATHER

ភូមិនិគមលើ ឃុំស្រឡប់ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

Email : admin@tboungkhmum.gov.kh

Phone Number : (+855)45 211 118

© 2021

All Rights Reserved by Tboung Khmum Administration

Last update : 2 years ago