រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ

Tboungkhmum Provincial Administration

Governor of Tboung Khmum province: Next year, 10,000 saplings will be planted across the province, with the expectation that in the next five years, the Soung city will receive three blossoms but will be attended by all sectors in the province!

By AdminView (862)

Tboung Khmum: His Excellency Dr. Cheam Chansophorn, Governor of Tboung Khmum Province, said on the occasion of leading all provincial department, Students, Businessmen and people to plant more than 300 trees in around Hun Sen Soung High School in the morning of August 29, 2019 in order to promote beauty and green environment.
HE Dr. Cheam ChanSophorn stated that for the next three years to be successful, there must be the participation of people from all corners of the city who need a genuine environment for hygiene.

H.E governor added that environmental hygiene is important in attracting tourists.

Moreover, under the guidance of His Excellency Deputy Prime Minister Chea Sophara, Chairman of the National Working Group for Tboung Khmum Province, he urged to plant trees from Kizuna Bridge to Memot district. According to next year’s plan, there will be a large-scale planting of 10,000 saplings across the province.

HE Dr. Cheam Chansophorn also urged Soung municiplaity and other stakeholders to plant trees and flowers along the road, maintain environmental hygiene, maintain road quality, maintain traffic congestion, and prevent traffic congestion. Recent achievements attract more.
And the plantation, not only in Soung, is cultivated throughout the province as the green cover and lung of Tboung Khmum province.

On that occasion, HE Dr. Cheam Chansophorn also mentioned that on National Road 7 at the corner of the entrance to the Provincial Administration, there will be a large circle with a statue of ancient limb representing Tboung Khmum province. Next roundabout is Sdach Korn and also represent Tboung Khmum province, especially to showing people and tourists to see when passing through here.

Popular Service
ស្នងការរដ្ឋាន ២៤/២៤ ម៉ោង07144 22666
08887 37467
នគរបាលក្រុងសួង097778 0035
នគរបាលស្រុកត្បូងឃ្មុំ097778 0044
នគរបាលស្រុកពញាក្រែក097778 0045
នគរបាលស្រុកអូររាំងឪ097778 0048
នគរបាលស្រុកក្រូចឆ្មារ097778 0043
នគរបាលស្រុកមេមត់097778 0047
នគរបាលស្រុកតំបែរ097778 0046
TBOUNG KHMUM WEATHER
Related News

ភូមិនិគមលើ ឃុំស្រឡប់ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

Email : admin@tboungkhmum.gov.kh

Phone Number : (+855)45 211 118

© 2021

All Rights Reserved by Tboung Khmum Administration

Last update : 2 years ago